Prethodni Slijedeći
Zdravstvena zaštita
Udruga Ljubav Na Djelu 23.07.2024

Tko ima pravo na zdravstvenu zaštitu

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćenu obveznim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a).

Što obuhvaća

·         primarnu zdravstvenu zaštitu,

·         specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,

·         bolničku zdravstvenu zaštitu,

·         pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a,

·         pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke,

·         pravo na ortopedska i druga pomagala,

·         pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite kod izabranog doktora

Osigurana osoba primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruje kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, obiteljske (opće) medicine, ginekologa, stomatologa i pedijatra kojeg bira na način propisan Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije primarne zdravstvene zaštite.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije primarne zdravstvene zaštite dostupan je na internet stranici HZZO-a, pod "Zakoni", naslov "Pravilnici", oznaka propisa P 2.

Izuzetak -boravak izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka

Iznimno, osigurana osoba koja privremeno boravi izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka (npr. službeni put, godišnji odmor) ima pravo u slučaju npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl. koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu, osim utvrđivanja prava na bolovanje, kod bilo kojeg ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravka, u istom opsegu kao i kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.

E-uputnica za laboratorij

Zahvaljujući informatizaciji sustava primarne zdravstvene, omogućeno je korištenje e-uputnice (elektroničke uputnice) za laboratorijske pretrage u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koju izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite šalje laboratoriju za svog pacijenta/osiguranu osobu. Na isti način se i nalaz iz laboratorija vraća izabranom doktoru za njegovog pacijenta.

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Gdje se ostvaruje

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje, u praviluu najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravka, koji sa HZZO-om ima ugovorenu i osiguranoj osobi može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, a na osnovi uputnice koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite:

·         obiteljske (opće) medicine

·         pedijatar

·         ginekolog

·         stomatolog.

O potrebi upućivanja na specijalističke preglede te dijagnostičke, odnosno terapijske postupke osim izabranog doktora odlučuje i doktor specijalist školske medicine, doktor specijalist epidemiolog, odnosno doktor specijalist javnog zdravstva.

Uputnica - narudžba za izvršenje potrebnog postupka (na njoj se naznačuje samo naziv specijalista, a na putnom nalogu najbliži ugovorni subjekt HZZO-a)

Izabrani doktor obvezan je na uputnici za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu navesti naziv specijalista kojem upućuje osiguranu osobu, te uz uputnicu priložiti povijest bolesti i sve nalaze do tada obavljenih specijalističkih pregleda, dijagnostičkih, odnosno terapijskih postupaka.

Za razliku od toga, izabrani doktor obvezan je putni nalog izdati za najbližeg ugovornog subjekta HZZO-a i obvezno na prednjoj strani putnog naloga navesti njegov naziv i sjedište.

Koliko vrijedi uputnica

30 dana od dana izdavanja, a osigurana osoba obvezna se u tom roku javiti ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ugovornom zdravstvenom radniku privatne prakse kojemu ju je uputio izabrani doktor, zbog narudžbe na specijalistički pregled ili dijagnostički, odnosno terapijski postupak.

U kojem roku je ugovorni subjekt HZZO-a obvezan primiti osiguranu osobu radi korištenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kad im se osigurana osoba s uputnicom izabranog doktora prvi put javila.

Obveza ugovorne bolničke ustanove nakon pružene specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Doktor specijalist nakon izvršenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka obvezan je neposredno ili putem osigurane osobe izabranom doktoru dostaviti nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju osigurane osobe s uputama za daljnje liječenje.

Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse, koji su pružili specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, obvezni su osiguranoj osobi izdati osobni račun.

Obveza osigurane osobe nakon obavljenog specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Nakon dobivenih nalaza o obavljenom dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku, osigurana osoba obvezna je javiti se s nalazom svom izabranom doktoru odmah, a najkasnije u roku tri dana.

BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Gdje se ostvaruje

Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti na osnovi izdane uputnice za bolničko liječenje koju osiguranoj osobi izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ili doktor u službi hitne medicine

Iznimno, osigurana osoba bolničku zdravstvenu zaštitu ostvaruje bez uputnice u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći.

Bolničko liječenje osigurana osoba ostvaruje, u praviluu najbližoj ugovornoj bolničkoj ustanovi prema mjestu prebivališta, odnosno boravka koja sa HZZO-om ima ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu.

Uputnica - narudžba za izvršenje liječenja (na njoj se naznačuje samo naziv specijalista, a na putnom nalogu najbliži ugovorni subjekt HZZO-a)

Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite obvezan je na uputnici za bolničko liječenje navesti naziv djelatnosti zdravstvene zaštite koja se traži, te uz uputnicu priložiti cjelokupnu raspoloživu medicinsku dokumentaciju osigurane osobe.

Za razliku od toga, izabrani doktor obvezan je putni nalog izdati za najbližeg ugovornog subjekta HZZO-a i obvezno na prednjoj strani putnog naloga navesti njegov naziv i sjedište.

Koliko vrijedi uputnica

30 dana od dana izdavanja, a osigurana osoba obvezna je u tom roku javiti se ugovornoj bolničkoj ustanovi radi korištenja bolničke zdravstvene zaštite.

U kojem roku je ugovorna bolnička ustanova obvezna primiti osiguranu osobu na bolničko liječenje

U najkraćem mogućem roku, a u slučajevima ugroženosti života, odmah.

Obveza ugovorne bolničke ustanove nakon obavljenog bolničkog liječenja

Izdati osiguranoj osobi otpusno pismo i osobni račun.

Obveza osigurane osobe nakon obavljenog bolničkog liječenja

Javiti se s otpusnim pismom, osobno ili putem člana obitelji, odnosno treće osobe svom izabranom doktoru odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog HZZO-a za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog HZZO-a za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova).

Iznimno, osigurana osoba kod koje liječenje iz medicinskih razloga nije moguće provoditi lijekovima utvrđenim osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a, može ostvariti pravo na lijek koji nije utvrđen tim listama lijekova, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka odobrilo povjerenstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, i to na teret sredstava bolničke zdravstvene ustanove koja je obvezna osigurati nabavu lijeka.

Što sadrži Osnovna lista lijekova

Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrsishodnije lijekove za liječenje svih bolesti. Referentna cijena lijekova (cijena koju HZZO plaća iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini najniže cijene koja garantira opskrbu osiguranih osoba HZZO-a) utvrđuje se u postupku javnog nadmetanja prema posebnim propisima.

Što sadrži Dopunska lista lijekova

Dopunska lista lijekova sadrži lijekove s višom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste lijekova pri čemu HZZO osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog lijeka određenog prema posebnom zakonu, s osnovne liste lijekova.

E-recept

Zahvaljujući informatizaciji sustava primarne zdravstvene, lijekovi s Osnovne liste lijekova HZZO-a i Dopunske liste lijekova HZZO-a propisuju se na e-receptima (elektroničkim receptima), dok papirnati recepti ostaju samo za izvanredne situacije. E-recept za određeni lijek s liste izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite osigurane osobe prosljeđuje elektronskim putem u sustav, a osigurana osoba HZZO-a kojoj je lijek propisan, isti može podići temeljem zdravstvene iskaznice u bilo kojoj ljekarni u Republici Hrvatskoj.

Ostvarivanje prava na lijekove za koje nije ispunjena medicinska indikacija propisana Osnovnom i Dopunskom listom lijekova
You can find 1:1 uk top replica watches at affordable prices on this website.

AAA Panerai replica watches for men and women are worth having with best quality.

Iznimno, osigurana osoba može, na osnovi prethodnog odobrenja liječničkog povjerenstva Direkcije HZZO-a, ostvariti pravo na lijek s Osnovne liste lijekova, odnosno Dopunske liste lijekova uz doplatu za koji ne ispunjava propisane medicinske indikacije, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka predložilo povjerenstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, a na teret ugovorenih sredstava bolničke zdravstvene ustanove.

Kada osigurana osoba nema pravo na povrat troškova kupljenih lijekova na teret sredstava HZZO-a

Ako je lijekove s Osnovne liste lijekova i Dopunske liste lijekova nabavila, odnosno kupila mimo postupka utvrđenih Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje i drugim općim aktima HZZO-a (npr. kupila lijek bez da je od izabranog doktora dobila propisani recept).

Izuzetak postoji jedino ako je lijekove nabavila u slučajevima iz članka 97. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

"Slučajevi iz članka 97. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja" obuhvaćeni su podnaslovom "Neopravdano naplaćena usluga", koji se nalazi na internet stranici HZZO-a, pod "Obvezno zdravstveno osiguranje", u okviru naslova "Naknada troškova korištene zdravstvene zaštite"

Pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke

Pravo na ortopedska i druga pomagala

Više o pravu na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke kao i pravu na ortopedska i druga pomagala na internet stranici HZZO-a, pod "Pomagala".

Pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

Više o pravu na liječenje u inozemstvu na internet stranici HZZO-a, pod "Inoosiguranje" .

Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja regulirano je odredbama članaka 15. do 27. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i članaka 15. do 53. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji su dostupni na našoj internet stranici, u rubrici "Pravni akti", naslov Zakoni, oznaka propisa "Z1", te naslov "Pravilnici", oznaka propisa "P1".

 
LJUBAV NA DJELU
Udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti
Prilaz Đure Deželića 31, Zagreb

info@ljubavnadjelu.hr
www.ljubavnadjelu.hr
OIB : 04983288258

ZABA IBAN: HR1823600001102031208
PBZ IBAN: HR1523400091110543841
LJUBAV NA DJELU
O udruzi
Aktivnosti
Projekti
Mediji o nama
Kontakti
IZBORNIK
Opći uvjeti i uputstva
Način plaćanja
Izjava o privatnosti
PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER
smrtovnice Osmrtnice POSTANI ČLAN
PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA